Har du brug for en forsvarsadvokat i en sag om skyldnersvig?

Forsvarsadvokat Peter Trudsø har en særlig indsigt i sager om skyldnersvig. Er du blevet sigtet for skyldnersvig så tag kontakt til Peter Trudsø hurtigst muligt. Med sin specialviden på området kan han hjælpe til med at få sigtelsen frafaldet, hvis der i stedet er tale om en misforståelse hos politiet. 

Peter Trudsø kan også hjælpe dig, med at fører din sag, hvis du allerede er tiltalt. Med sit engagement og erfaring på området, kan han hjælpe dig professionelt gennem din sag.

Hvad er skyldnersvig

Skyldnersvig er en formueforbrydelse, hvor man snyder kreditorer. Man kan blive dømt for skyldnersvig ved bevidst at forringe sine muligheder for at tilbagebetale sin gæld. I sager om skyldnersvig vildleder man med det formål at påføre kreditorer et tab eller en væsentlig risiko for et tab.

En særlig kendt form for skyldnersvig er sager om selskabstømning. Her udtages penge af et selskab, med henblik på at selskabet slipper for at betale evt. skattegæld. Oftest udtages pengene kort før en forestående konkurs.

Sigtet for skyldnersvig

Sigtelse for skyldnersvig kan både finde sted i små og store sager.

Eksempelvis kan man blive sigtet for skyldnersvig, hvis man sælger en pantsat genstand uden at have samtykke fra panthaveren. Det kan være salg af en pantsat bil, uden panthaverens samtykke, der fører til sigtelse for skyldnersvig.

Større sager, hvori man kan blive sigtet for skyldnersvig, er i såkaldte konkurssager. Her kan man sigtes for skyldnersvig, hvis man bevidst udstrækker penge af et selskab kort før en forestående konkurs.

Strafferammen for skyldnersvig

Skyldnersvig er strafbart og er beskrevet i straffelovens § 283, der lyder som følger:

”For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,

2) efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,

3) ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.

Stk. 2. Er handlinger af den under nr. 3 angivne art foretaget til begunstigelse af en fordringshaver, bliver denne dog kun at straffe, hvis han på en tid, da han forudså, at skyldnerens konkurs eller rekonstruktionsbehandling var umiddelbart forestående, har bestemt skyldneren til at yde ham sådan begunstigelse.”

Er man kendt skyldig for skyldnersvig efter straffelovens § 283, kan straffen være fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffen for skyldnersvig, kan også være bøde, mens grove tilfælde kan straffes med op til 8 års fængsel. 

 

Er du sigtet eller tiltalt for skyldnersvig og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø. Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion

keyboard_arrow_up