Er du tiltalt for skattesvig og har brug for en forsvarsadvokat?

Forsvarsadvokat Peter Trudsø har en særlig indsigt i sager om skattesvig. I sager om skattesvig vil Peter Trudsø som det første være opmærksom på at afdække, om der overhovedet foreligger forsæt hos den sigtede. Er der ikke tale om forsæt, men måske en grovere uagtsomhed, er sanktionen ikke fængsel men bøde.

Peter Trudsø undersøger alle aspekter af sagen grundigt, så du kan blive frifundet eller få den lavest mulige straf.  Han undersøger om Skats opgørelse af det unddragne beløb er korrekt, idet der eksempelvis kan være fradragsberettigede udgifter, som Skat ikke har været opmærksom på. Dermed bliver det unddragne beløb mindre - med en lavere straf til følge.

Da sager vedrørende skattesvig næsten altid er lang tid om at blive behandlet hos Skat og hos politiet, har Peter Trudsø i en række straffesager med stor succes påpeget, at ellers strafbare forhold var helt eller delvist forældede. Konsekvensen af forældelse er frifindelse.

Sager om skattesvig

Skattesvig er en del af fiskalstrafferetten, der er de strafferetlige regler, der beskytter statskassen. I sager om skattesvig er det gennemgående, at man unddrager det offentlige skat. Det kan være ved enten ikke at betale den skat, man er forpligtet til eller ved at opgive forkerte oplysninger, der fører til, at man skal betale mindre skat, end man er forpligtet til at betale.

I skattesvigsager straffes der som regel både ved forsæt og ved grov uagtsomhed, dog er der væsentlig forskel på straffen mellem forsætlige og groft uagtsomme forhold. Da sager om skattesvig er en fiskal sag, har det betydning for strafudmålingen, om der er sket en unddragelse eller en tilegnelse af offentlige midler og i så fald størrelsen heraf.

Omvendt er sagerne ligeså forskellige, som de er mange i antal. Enhver sag har sine karakteristika og har sin egen fremgangsmåde, ligesom en eventuel hensigt kan variere.

Sigtet for skattesvig

Sager om skattesvig er forskellige, men fælles for dem er, at man sigtes man for at undlade at betale skat til det offentlige. Et eksempel på skattesvig kan være sort arbejde, hvor man ved ikke at opgive sin indtægt snyder det offentligt. 

Strafferammen for skattesvig

At begå skattesvig er strafbart og er beskrevet i både skattekontrollovens § 13 og straffelovens § 289, der lyder som følger:

Skattekontrollovens § 13 lyder:

”Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. På samme måde straffes medvirken til skattesvig, jf. straffelovens § 23.

Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde.”

Straffelovens § 289 lyder:

”Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.”

Dømmes man for skattesvig efter skattekontrollovens § 13, kan straffen for være bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Grove tilfælde af skattesvig kan straffes efter straffelovens § 289 med op til 8 års fængsel. 

 

Er du sigtet eller tiltalt for skattesvig og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø

 

keyboard_arrow_up