Pris m.m.

Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retten ud fra vejledende takster, der kan ses her:

https://www.domstol.dk/media/v25jp0ao/vejledende-takster-for-straffesager-bistandsadvokater-samt-til-beskikkede-advokater-i-aegteskabs-foraeldreansvars-og-boernefjernelsessager-pr-1-januar-2023.pdf

Det fremgår af taksterne, at salæret pr. 1. januar 2023 fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.350 inkl. moms.

Salæret afholdes i første omgang af statskassen.

Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig.

Bliver sigtelsen frafaldet eller bliver du frifundet, betaler statskassen mit salær. 

Sikker mail kan sendes til pt@strafferetsadvokaten.dk. Korrespondance kan også sendes sikkert via Signal til 28136495. 

Ved arbejde for virksomheder som privat antaget advokat fastsættes mit salær med udgangspunkt i en timesats på 3.000 kr. med tillæg af moms. 

Advokatfirmaet Peter Trudsø (cvr. nr. 36780967) indehaves af advokat Peter Trudsø, der er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1, 1267 København K, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Peter Trudsø, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Peter Trudsø er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokater indgives til Advokatnævnet. Adressen er Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, postkasse@advokatnaevnet.dk,    www.advokatnævnet.dk.   

Advokat Peter Trudsø anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

 

 

Persondatapolitik 

Advokat Peter Trudsø er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet har modtaget om dig.

Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger: 

Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger for at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet, eller som advokatfirmaet har fået af retten.

Retsgrundlaget for advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Kategorier af personoplysninger: 

Advokatfirmaet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Modtagere eller kategorier af modtagere: 

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader advokatfirmaet dine personoplysninger til advokatfirmaets databehandler og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.

Personnummeroplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores databehandlers sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: 

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger: 

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede. 

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning. 

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelig med eller identiske med formålet.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 14 dage.

Retten til at trække samtykke tilbage: 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte advokat Peter Trudsø.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder: 

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til advokatfirmaets behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine nedenstående rettigheder, skal du kontakte advokat Peter Trudsø.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for advokatfirmaets almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvarer eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

keyboard_arrow_up