Har du brug for en forsvarsadvokat til en sag om mandatsvig?

Advokat Peter Trudsø har stor erfaring med at behandle sager om mandatsvig.

Bliver du sigtet for mandatsvig, kan det anbefales hurtigt at kontakte Peter Trudsø, idet han med sin specialviden kan medvirke til at få rettet eventuelle misforståelser hos politiet med henblik på, at politiet hurtigst muligt kan frafalde sigtelsen. Herved undgås det, at sagen overhovedet kommer til at køre ved retten.

Mandatsvig – hvornår er man skyldig?

Mandatsvig er en forbrydelse, hvor man udnytter sin adgang eller forpligtigelse til at handel på vegne af andre, til at opnå en uberettiget økonomisk gevinst, hvilket påfører modparten et tab. 

Mandatsvig hører til under straffelovens kapitel om berigelsesforbrydelser, der også omfatter bedrageri, underslæb, skyldnersvig og andre forbrydelser. Betegnelsen mandatsvig bruges, når man bryder et tillidsforhold, hvor man repræsenterer en anden, til at opnå en økonomisk fordel man ellers ikke var berettiget til. Det kan være i form af rollen som værge for en umyndig eller som direktør på vegne af en virksomhed.

Bliver man kendt skyldig i mandatsvig, kan det give fra 1 år og 6 måneder og op til 8 års fængsel (i grove tilfælde). Derfor er det godt at finde en erfaren forsvarsadvokat til at føre ens sag.

Sigtet i en sag om mandatsvig

Man kan blive sigtet for mandatsvig, hvis man for eksempel bruger midlerne fra den virksomhed eller offentlige institution man er ansat i, til at indkøbe ting til personlig afbenyttelse uden at man er berettiget til det.

Ligeledes kan man blive sigtet for mandatsvig, hvis man misbruger sin rolle som forvalter af midler i for eksempel en forening eller fond til fordel for en selv.

En anden form for mandatsvig kan være at betale for varer med en dækningsløs men ægte check, så frem man er bevidst herom.

Strafferammen for mandatsvig

Mandatsvig er strafbart og er beskrevet i straffelovens § 280, der lyder som følger:

”For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.”

Er man kendt skyldig efter straffelovens § 280, kan straffen for mandatsvig være fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffen for mandatsvig kan også være bøde, mens grove tilfælde af bedrageri og økonomisk kriminalitet kan straffes med op til 8 års fængsel. 

 

Er du sigtet eller tiltalt for mandatsvig og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø

 

Da der er frit forsvarervalg, kan du frit vælge din forsvarer, også selvom du allerede er blevet beskikket en forsvarer af retten. 

 

 

keyboard_arrow_up