Har du brug for en forsvarsadvokat i en sag om insiderhandel?

Er man sigtet for insiderhandel er der tale om en sigtelse efter et kompliceret regelsæt. Her kan det få afgørende betydning for, om man bliver dømt eller frifundet, om man er bistået af en strafferetsadvokat, der har indsigt i handel med værdipapirer samt forståelse for den bagvedliggende EU-retlige regulering af området.

Forsvarsadvokat Peter Trudsø har en særlig indsigt i sager om økonomisk kriminalitet herunder insiderhandel. Med sin erfaring og særlige forståelse for området er Peter Trudsø en kompetent forsvarer i sager om insiderhandel, hvor han vil hjælpe dig professionelt gennem din sag.

Er du sigtet eller tiltalt for insiderhandel og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø.

Sigtet for insiderhandel

Insiderhandel vedrører misbrug af intern viden til handel med børsnoterede værdipapirer, hvorved man opnår en økonomisk fordel. Insiderhandel vedrører både køb og salg af værdipairer, men også tilskyndelse til køb eller salg heraf kan straffes.

At have intern viden er i forbindelse med insiderhandel ensbetydende med, at man har adgang til oplysninger, som ikke er offentliggjort, og som kan få mærkbar betydning for kursdannelsen for bestemte værdipapirer, hvis de blev offentliggjort.

Man kan blive sigtet og straffet for insiderhandel uanset om der er sket spekulationer eller ej.

Blandt andet kan man blive sigtet for insiderhandel, hvis man har købt eller solgt aktier umiddelbart før offentliggørelsen af oplysninger, der kan føre til en ændring af værdien af aktierne og at man, ved at misbruge sin viden, enten har fået et større udbytte eller får minimeret et tab.

Det overordnede formål med reglerne om insiderhandel er, at investorer ikke misbruger fortrolige oplysninger til at opnå økonomiske fordele samt at sikre et stabilt aktiemarked.

Hvad er strafferammen for insiderhandel

At begå insiderhandel er strafbart og er beskrevet i lov om værdipapirhandel §§ 34-36.

Af værdipapirhandelslovens § 34 fremgår:

"Reglerne i dette kapitel omfatter misbrug af intern viden og kursmanipulation samt foranstaltninger til modvirkning af markedsmisbrug vedrørende

1) værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende udenlandske markeder for værdipapirer samt værdipapirer, for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse til notering eller handel på sådanne markeder, og

2) værdipapirer, der ikke selv er omfattet af nr. 1, men som er knyttet til et eller flere værdipapirer som nævnt i nr. 1, samt andele omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort. En oplysning anses for offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling af denne."

Af §35, stk. 1 fremgår:

"Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort. En oplysning anses for offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling af denne.

Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen."

Værdipapirhandelsloven § 36 lyder:

"Den, der er i besiddelse af intern viden, må ikke videregive denne viden til andre, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion."

Er man kendt skyldig i insiderhandel, er strafferammen fængsel i op til 1 år og 6 måneder. I grove tilfælde af insiderhandel kan straffen øges med op til 4 års fængsel. 

På grund af tilliden til aktiemarkedet straffes insiderhandel normalt med ubetinget fængsel.

 

Er du sigtet eller tiltalt for insiderhandel og har brug for en forsvarsadvokat så kontakt Peter Trudsø. Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion

 

keyboard_arrow_up